Wie ben ikContactBlogExpertiseWat kan ik voor u doenOpdrachtgeversPublicatiesLinks  
Onderwijsraad
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs.

De Onderwijscoöperatie
De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep.Werkt o.a. aan bekwaamheidseisen en lerarenregister

Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)

De SBL waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het onderwijs. De SBL stelt bekwaamheidseisen en andere kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van leraren en ander onderwijspersoneel. De stichting ontwikkelt instrumenten voor leraren om bekwaamheid in de praktijk tot uitdrukking te brengen.

Schoolmanagers VO
Schoolmanagers VO is op 30 september 2006 opgegaan in de VO-raad

SLO
Het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt aan duurzame en kwalitatief hoogstaande onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.

TalenQuest
Een TalenQuest is een WebQuest waarbij het accent ligt op het leren van moderne vreemde talen. WebQuests zijn on-line taakgerichte opdrachten waarbij leerlingen informatie op het internet moeten opzoeken. Ze doen dat nier door zomaar vrij op het net te surfen, maar aan de hand van een goed gestructureerde opdracht.

Trefpunt Talen
Portal voor docenten moderne vreemde talen in het bve-veld.

Vedocep
De vereniging voor docenten Engels aan de Pabo.

Vereniging Docenten Spaans in Nederland
De VDSN stelt zich ten doel voor het vak Spaans in alle sectoren van het Nederlandse onderwijs een volwaardige positie te bereiken.

VLLT
Vereniging van Leraren in Levende Talen is een beroepsvereniging van talendocenten in Nederland en zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland in brede zin.