algemeen

algemeen

De leerling:
Individuele leerlingen verschillen in motivatiestructuur en leerstijl. Op beide terreinen kan ik helpen bestaande situaties in kaart te brengen en onderwijsstrategieën daarop te laten aansluiten.

De klas:
Op het niveau van de lespraktijk kan ik helpen met het vergroten van inzicht in hoe leerprocessen verlopen en hoe je dat in de dagelijkse lespraktijk kunt toepassen. Ik baseer me daarbij vooral op inzichten uit de cognitieve psychologie. Met name waar die iets zeggen over de manier waarop onze hersenen waargenomen informatie verwerken tot kennis en hoe die kennis zo wordt opgeslagen dat hij bij behoefte ook weer vlot geproduceerd kan worden.

De school:
Er is over factoren die een rol spelen bij het verloop van innovatieprocessen vanuit allerlei onderzoek het één en ander bekend. Maar de ene school is de andere niet. Ik heb een zekere ervaring opgebouwd met dit soort processen in verschillende scholen. Zowel in de vorm van schoolbrede innovaties als korter lopende projecten op sectie-niveau. Daarnaast heb ik ervaring met het opzetten van kwaliteitszorg en het uitvoeren van audits of visitaties, met name in het hbo.

Het systeem:
Met name vanuit mijn werk als directeur van het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (www.nabmvt.nl) ben ik als lid of voorzitter van advies- of begeleidings-commissies betrokken geweest bij zo goed als alle grote landelijke vernieuwingen op het terrein van de vreemde talen. Zowel m.b.t. het VO als voor de Lerarenopleidingen. In het kader van het ‘masterplan-project coördineerde ik de implementatie van het Europees ReferentieKader voor talen (ERK) waarin alle grote landelijke ondersteunings- instellingen samenwerkten .